Hrad a zámek Bečov nad Teplou

Hodnotný komplex gotického hradu a pozdně barokního zámku se rozkládá na vysoké skále uprostřed hlubokého údolí nad řekou Teplou a tvoří dominantu města Bečova nad Teplou, ležícího v CHKO Slavkovský les v Karlovarském kraji, asi 15 km jižně od krajského města. Hradní segment bečovské pamětihodnosti se řadí k nejzachovalejším českým pozdně gotickým hradům. Největší věhlas vydobyl Bečovu unikátní „nález století“, v r. 1985 znovuobjevený a posléze zrestaurovaný románský relikviář sv. Maura; jedna z nejvzácnějších světových zlatnických památek patří k nejcennějším pokladům na území ČR.

Bečov ve 14. - 16. stol.: gotický hrad Rýzmburků a Pluhů, cínová prosperita

Počátky zdejšího osídlení spadají do raného středověku; již k r. 1314 se poprvé připomíná hrad založený rodem Hrabišiců z Oseka (později psaných z Rýzmburka) jako léno Koruny české. První spolehlivá zmínka o hradu pochází z r. 1349; Rýzmburkové tehdy vydali listinu jednoznačně dokládající existenci tohoto sídla. Taktéž rozvíjeli těžbu cínu a r. 1399 dosáhli povýšení obce na město.

Hlavní funkce hradu s královskou celnicí (stávala na místě nynějšího kostela) spočívala v střežení křižovatky důležitých zemských cest. Dokladem nejstarší vývojové etapy hradního objektu byly okrouhlá obranná věž (bergfrit) a obytný palác na místě dnešního horního zámku. Po r. 1352 započalo budování menší obdélné věže, která měla mít původně obytnou funkci. Brzy po zahájení stavby však dochází ke změně plánu a vložením do ještě nehotové věže vzniká hradní kaple; ta zaujala prostor tří pater tohoto budovaného objektu. Kaple Navštívení Panny Marie je vysvěcena dne 14. 5. 1400. Zdobí ji unikátní soubor nástěnných maleb s novozákonní tématikou vytvořených technikou al secco (malba do suché omítky), jejichž vznik pochází z doby kolem r. 1360 (některé prameny uvádějí konec 14. století). Po r. 1356 přistoupili majitelé k výstavbě reprezentativní obytné čtverhranné věže, tzv. donjonu (patří k největším donjonům v Čechách).

Mezi nejvýznamnější držitele Bečova patřili Pluhové z Rabštejna. Hrad vlastnili v l. 1495-1547. Bohatství plynoucí z těžby cínu ve Slavkovském lese jim umožnilo, aby se významně zapsali do stavebního vývoje Bečova. Pluhové dávají upravit interiéry donjonu a obě nejstarší části hradu - věž s kaplí a věž obytnou (donjon)-propojují raně renesančním traktem, tzv. tabulnicí (název pochází od jídelních tabulí), jež sloužila k reprezentativním a společenským účelům (hostiny, slavnosti). V  16. století také vybudují - už ve zcela renesančním duchu - nový reprezentační a obytný palác zvaný Pluhovský; sestává ze tří domů a později bude upraven klasicistně. Ochranu středověkého sídla měly zajišťovat opevnění, vůči městské straně pak hluboký příkop, přetínající skalnatý hřbet, a již zmíněný bergfrit; ten střežil přístup do hradu. Pro zchátralost však musela být tato věž už r. 1623 částečně snesena a její spodní šestimetrový segment je dnes upraven jako vyhlídková terasa.

17. - 20. stol.: pevnost i zámek; Questenberkové, Kounicové, Beaufortové

Třicetiletá válka znamenala konec prosperitě plynoucí z těžby cínu. R. 1624 získávají bečovské panství Questenberkové. Hrad je důkladně opevněn a obsazen císařskou posádkou; ta zde setrvala až do r. 1648, kdy švédská vojska generála Königsmarka dobývají a drancují město i hrad. Zkušenosti z třicetileté války vedou Questenberky k realizaci projektu, jehož autorem byl vojenský velitel hradu Jana Lacron. R. 1656 nechávají vybudovat u první brány Bečova mohutnou polygonální dělovou baštu. Ta byla později stavebně zakomponována do osmiboké zámecké věže, která se stala součástí pozdně barokního zámku, postaveného během 18. století. Právě tato nárožní věž s knihovnou a kaplí představuje dnes dominantu celého objektu. V l. 1752-1813 byl Bečov dědičným majetkem Kouniců. Od nich pak celé panství koupil r. 1813 vévoda Friedrich August Beaufort-Spontin.

Belgický rod Beaufort-Spontin bude mít Bečov v držení až do r. 1945 a stane se posledním soukromým majitelem tohoto hradu a zámku. Během 19. století přistoupí Beaufortové k několikerým úpravám svého sídla, zejména interiérů (1861-1875). Rozsáhlá romantická přestavba středověkého hradu podle plánů architektů Josefa Zítka a Josefa Mockera se kvůli finanční náročnosti uskutečnila jen v minimálním rozsahu - na základě tohoto projektu dojde pouze k přebudování zámecké kaple sv. Petra. Bečovský hrad se tak dochoval v mimořádně autentické podobě. Krásné výhledy na město a údolí řeky nabízí přilehlá zámecká terasovitá zahrada; pochází z druhé poloviny 19. století a je velmi hodnotná. Z teras jsou přístupná rozsáhlá sklepení - pozůstatek bývalého pivovaru z 18. století. Ze zámeckých interiérů vynikají především Gobelínový sál a Salón se španělskými portréty. Daleko nejhodnotnější památku a hlavní magnet bečovského komplexu však představuje proslulý relikviář svatého Maura, kterému je věnován speciální prohlídkový okruh.

Relikviář sv. Maura: jedinečný skvost románského zlatnictví

Unikátní románský relikviář sv. Maura patří k nejcennějším v Evropě a řadí se i k nejvzácnějším světovým zlatnickým památkám. Je dokladem románského zlatnictví mimořádné výtvarné a řemeslné kvality a představuje jediný exemplář svého druhu na území ČR. Dílo bylo vytvořeno neznámými zlatníky v dolním Porýní a patří do skupiny tzv. domečkových (tumbových) relikviářů; má obdélníkový půdorys o rozměrech 140x42 cm, výška činí 65 cm. Jeho výzdobu tvoří 12 reliéfů a 14 sošek z pozlaceného stříbra; součástí dekorace jsou četné drahé kameny, polodrahokamy, antické gemy, filigrány a emaily. Svou hodnotou je tento předmět srovnatelný s korunovačními klenoty, přestože je starší a umělecké práce jsou zde provedeny ve větším rozsahu.

Exemplář byl zhotoven v 1. čtvrtině 13. století na objednávku benediktinského opatství ve Florennes (v dnešní Belgii) pro ostatky sv. Maura, sv. Jana Křtitele, sv. Timoteje a sv. Apolináře. V r. 1838 ho od církve koupil za 2500 franků Karl Alfréd Beaufort-Spontin a nechal památku nákladně opravit. R. 1888 byl relikviář zapůjčen na výstavu v Bruselu; o rok později jej Beaufortové převážejí na Bečov. Poslední z jejich rodu na bečovském zámku, Heinrich Maria Eugen, kolaboroval s nacisty; když je proto na konci 2. světové války nucen kvapně opustit naši republiku, stačí ukrýt relikviář pod dřevěnou podlahu hradní kaple - s nadějí, že se v budoucnu pro památku zase vrátí. Na základě Benešových dekretů dochází ke konfiskaci majetku Beaufortů. O dřívějším uložení jedinečného exempláře na bečovském zámku se nedochovaly žádné informace, nebyl ani nikde zapsán v chybějícím majetku. Stopa po relikviáři tak mizí… Dlouhých 40 let bude trvat, než vzácný předmět znovu spatří světlo světa. Stane se tak za okolností nanejvýš dramatických, které jako by vypadly z pera autora detektivně-špionážního scénáře.

Nález století – detektivní drama a následná restaurátorská odysea

Jednoho letního dne r. 1984 se na československém konzulátu ve Vídni zjevuje záhadný muž, Danny Douglas. Tento americký obchodník (jak o sobě tvrdil) přichází s mimořádně zajímavou nabídkou: je ochoten zaplatit našim úřadům 250 000 dolarů, bude-li moci pro svého klienta legálně vyvézt z československého území blíže nespecifikovanou památku vysoké umělecké hodnoty, o níž naše instituce nemají ani tušení. Úřady tehdejšího ČSR s nabídkou souhlasí, pro jistotu se ji však rozhodnou prověřit (nepochází-li předmět z trestné činnosti); do případu se tak zapojují pracovníci bývalé Federální kriminální ústředny. S Douglasem proběhne několik zdlouhavých a složitých jednání. Díky nim získá tým kriminalistů pod vedením JUDr. Františka Maryšky indicie nezbytné k dedukci mysteriózní lokality - koncem října r. 1985 už se ví, že jde o Bečov. K odtajnění záhadného předmětu významně přispěje dr. Dagmar Hejdová, vynikající expertka - hledanou věcí prý musí být relikviář sv. Maura; pokud kriminalisté tento skvost vypátrají, půjde bez jakéhokoli přehánění o nález století! A tak nejen díky erudici zainteresovaných osob, ale i zásluhou enormního úsilí Maryškova týmu (a též nezbytné porce štěstí) nakonec útroby podlahy kaple Navštívení Panny Marie vydaly svůj poklad. Byl 5. listopad 1985 a hodiny na náměstí zrovna odbíjely poledne… Stalo se tak těsně před podpisem smlouvy o prodeji památky. K tomu, aby tento klenot nedozírné materiální a historické hodnoty obohatil nějakou soukromou zahraniční sbírku, stačilo tenkrát opravdu málo.

Drama znovuzrození relikviáře sv. Maura však jeho objevem zdaleka nekončí. Také mimořádně náročné restaurování této památky by vydalo na celý román. Nevhodné uložení relikviáře ve vlhké zemi se podepsalo na jeho velmi špatném stavu. Poté, co byl umístěn do sejfu Čs. státní banky, se truhlový korpus zcela zřítil. Vinou nejrůznějších majetkoprávních tahanic a sporů o relikviář trvá ještě dalších šest let, než může r. 1991 začít vlastní restaurace. Probíhá na přísně střeženém místě a podílí se na ní asi šedesát specialistů od nás i ze zahraničí. Je nutné osvojit si dávno zapomenuté zlatnické techniky a vyvinout nové restaurátorské postupy. Truhla se musí rozložit na tisíce kousků, je třeba vytvořit nové ořechové jádro… Opravy celkově přišly na více než dvanáct miliónů korun a trvaly jedenáct let. Od r. 2002 si relikviář sv. Maura mohou prohlédnout návštěvníci bečovského zámku. Exponát je umístěn ve speciální trezorové místnosti s řízeným klimatem a nepřekonatelným bezpečnostním systémem.

O významu Bečova svědčí též zisk „památkářského Oscara“- prestižní evropské ceny Europa Nostra. Západočeská pamětihodnost ji obdržela za unikátní způsob záchrany bečovského hradu.

 

V hradním podzemí zimuje každoročně až 10 druhů netopýrů

Již od roku 1994 jsou chiropterology sledovány rozsáhlé pivovarské sklepy, vylámané zčásti do skalního podloží. Od roku 2006 je výskyt letounů pravidelně zjišťován i v dalších místech. Netopýři zimují například ve spojovací chodbě mezi nádvořím a zahradami (tzv. štole) nebo ve sklepeních pod hradem a Pluhovským palácem. Obvykle zde zimu tráví netopýři ušatí, černí, velcí, dlouhouší, severní a řasnatí. Od roku 2017 se mohou návštěvníci o zdejších tajuplných obyvatelích dozvědět více z pracovních listů (k dispozici v pokladně nebo na: http://napude.sousednetopyr.cz/hrajte-si-s-netopyry/). Bečovský areál hostí i speciální akci pro širokou veřejnost, tzv. Mezinárodní noc pro netopýry.

Mapa okolí

zvětšit

Místa v okolí

Vzdálenost: 1km
Vzdálenost: 5km
Vzdálenost: 5km
Vzdálenost: 7km
Vzdálenost: 7km

Nová místa

+ přidat
Sklárna Harrachov - Sklárna v Harrachově, v části města Nový Svět, je nejstarší funkční sklárna na celé planetě.
Secesní vodárna Teplice - V Teplicích Výšině stojí secesní vodárna z roku 1906.
Zauhlovací a vodárenská věž Liberec - Zauhlovací a vodárenská věž v Liberci byla postavena v letech 1916 - 1918. Stavěli ji italští váleční zajatci v průběhu první světové války.
Sušárna chmele - V Dubé, nedaleko Máchova jezera, se nachází unikátní technická památka - sušárna chmele.

Nové ubytování

+ přidat
FKK kemp Úštěk (bez plavek) - Pokud rádi trávíte volný čas v pohodě a klidu, s přátelsky naladěnými lidmi a hlavně bez oblečení, jste na správném místě. K odpočinku na Vaší dovolené nebudete potřebovat, při pobytu v našem kempu, žádné oblečení a plavky už vůbec ne. Můžete si tak užít svobodu volného těla na slunci u vody na čerstvém vzduchu Českého středohoří u břehu jezera Chmelař a historického městečka Úštěk v námi vytvořeném koutě přírody jen pro vás. FKK kemp Úštěk je naturistický kemp pouze pro naturisty, nudisty a všechny ostatní slušné naháče, kde panuje rodinná a kamarádská pohoda, na bázi úcty a vzájemné tolerance. Kemp je výhradně bez plavek. Být nahý není povinností. Každý se může pohybovat tak, jak se zrovna cítí. Pouze plavky jsou vyjma dětí zakázány. Může se tedy stát, že například večer, když se ochladí bude někdo zabalený až po uši, někdo třeba jen v triku a nebo také úplně nahý.
Levné ubytování České Budějovice pension Minor - Levné ubytování České Budějovice pension Minor nabízí kvalitní pobyt za nejlepší přijatelnou cenu. Ubytování nedaleko centra města i výstaviště České Budějovice, nedaleko kolejí VŠTE, firmy Robert Bosch a pivovaru Budvar.
Chalupa U Bobra - Chalupa se nachází v Beskydech. Ubytování je pro rodinku, kde mají domácí prostředí s veškerým vybavením, počet lůžek je 9 až 12 osob. Na zahradě je posezení s grilem. V blízkosti je lanová dráha na výlety na Pustevny a nejen pro děti lanový park Tarzanie.
Chata Lucie - Rodinná Chata Lucie se nachází na úpatí hory Říp, pouhých 30 minut od Prahy. Ubytování až pro 12 osob v plně vybavené chatě. Během pobytu zajisté oceníte bezdrátový internet, saunu, gril, krb, trampolínu, v létě bazének a spoustu dalšího vybavení pro zpříjemnění pobytu.

Nové restaurace

+ přidat
Restaurace Podháj - Restaurace Podháj - Modřišice
Zámecká restaurace - Restaurace Pivovar a Penzion GRASEL
Hostinec a kemp na Slapnici - Hostinec a kemp Na Slapnici leží v hezké krajině nedaleko soutoku Zbirožského potoka a řeky Berounky mezi obcemi Skryje a Čilá, kousek od okouzlující přírodní rezervace Skryjská jezírka. Je to malý, klidný a čistý kemp, ideální pro rodiny s dětmi.
Restaurant Sequoia - Restaurace Sequoia je součástí hotelového resortu Zámek Ratměřice. Vynikajícímu renomé se těší především díky nabídce česko-slovenských gastro klasik v nové svěží podobě.